De kracht van Nautus
Nautus werkt samen met gemeenten aan complexe vraagstukken in het sociale domein. Wij leveren advies en resultaat. Wij passen ons aan op wat nodig is om dit resultaat te bereiken. Dit kan in de rol van onderzoeker, adviseur of projectleider.

Gemeenten hebben een toenemende verantwoordelijkheid bij het vergroten van de participatie van hun inwoners. Van arbeidsparticipatie tot mantelzorg: gemeenten zijn steeds meer aan zet om beweging te brengen en resultaten te boeken. Niet alleen vanuit hun eigen organisatie, maar ook door het samenspel met andere partijen.

Gemeenten moeten continu inspelen op dynamiek in regelgeving, politieke voorkeuren, belangen van mensen en organisaties, maatschappelijke trends en verschuivende oplossingsrichtingen. Zeker is, dat niets zeker is. En dat stelt hoge eisen aan de wijze waarop wordt afgewogen, besluiten worden genomen en keuzes daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht.

En dat is precies de kracht van Nautus. Wij helpen gemeenten bij het verkennen van vraagstukken, bij het maken van keuzes en bij het doorvertalen van die keuzes zodat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn. Het werkelijke beleid is de uitvoering ervan. En daarmee helpen we een uitvoering te creëren met de best denkbare effectiviteit. En dát zien wij als de kroon op ons werk!

Wat doen we precies?
Verkennen doen we als gemeenten nog niet toe zijn aan het maken van keuzes. Men heeft wel de indruk dat er iets aan de hand is, maar de gemeente wilt er meer over weten voordat er plannen worden gemaakt. Aan Nautus vraagt de gemeente om op onderzoek uit te gaan en met aanbevelingen te komen. Het kan gaan om een evaluatie van beleid of een project, maar ook om een kosten-batenanalyse of het onderzoeken van alternatieven voor de uitvoering van het participatiebeleid. Van Nautus krijgen gemeenten een helder en scherp geformuleerd advies waar zij echt iets aan hebben.

Plannen maken doen we als gemeenten toe zijn aan het maken van keuzes. De gemeente weet wat er aan de hand is, maar voordat we aan de slag gaan is het verstandig om eerst goed neer te zetten wat we willen bereiken, hoe we het gaan aanpakken, met welke middelen en binnen welke randvoorwaarden. Een goed plan vraagt even tijd en aandacht, maar het zorgt voor draagvlak en focus, het voorkomt knelpunten en brengt versnelling in de uitvoering. Van Nautus krijgen gemeenten een krachtig en gedragen plan waarmee zij richting geven aan de uitvoering.

Stroomlijnen is nodig om plannen uitgevoerd te krijgen zoals ze bedoeld zijn. Dit wordt bijna altijd onderschat of overgeslagen. Een plan is er om de uitvoering te sturen, maar zonder stroomlijning verandert er niets in de uitvoering. Onder stroomlijning verstaan we de aanpassing van afspraken, processen, systemen, overeenkomsten en werkwijzen in de organisatie zodat de uitvoering optimaal overeenkomt met het plan. Nautus zorgt voor die stroomlijning, zodat het plan ook echt uitgevoerd wordt.

Werken of afstuderen bij Nautus?
Nautus zoekt regelmatig naar nieuw talent in de vorm van stagiairs (afstuderende masterstudenten), trainees (recent afgestudeerde masterstudenten) en (junior) adviseurs. Zoek je een stageplek of een baan? Kijk dan eens op http://www.nautus.nl/3/werken-bij-nautus

Wil je meer weten over Nautus?

Kijk voor meer informatie over Nautus op onze website http://www.nautus.nl