Een belangrijke doelstelling van Studievereniging BOW is het behartigen van de belangen van huidige en toekomstige bestuurskundestudenten. Studievereniging BOW voert deze taak op verschillende manieren uit. De vele formele overlegorganen waar Studievereniging BOW deel van uitmaakt en de relaties die zij onderhoudt met de vakgroep spelen hier een belangrijke rol. Ook het alumnibeleid maakt deel uit van de doelstelling belangenbehartiging.

Studievereniging BOW is lid van de Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen (SVM) en het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv). Middels deze overlegorganen is het mogelijk de belangen van BOW te behartigen en af te stemmen met andere studieverenigingen in Nijmegen. Het SOFv is op haar beurt vertegenwoordigd in de Universitaire Studentenraad (USR), waardoor participeren extra nuttig is. Dit jaar vertegenwoordigt de secretaris BOW in de SVM. Daarnaast zal de voorzitter de vergaderingen van het SOFv bijwonen.

Om BOW op landelijk niveau te vertegenwoordigen, is Studievereniging BOW lid van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB). De contacten met bestuurskundeverenigingen uit andere steden kunnen worden gebruikt om van elkaar te leren en landelijke trends, als het gaat om bestuurskundestudenten in het algemeen, kunnen in dit orgaan worden besproken. Namens het XXXe bestuur woont in ieder geval de voorzitter de vergaderingen bij. De vergaderingen zullen eveneens door een van de andere bestuursleden worden bijgewoond. Welk bestuurslid er mee gaat, wordt bepaald op basis van de onderwerpen en data van de vergaderingen.

Daarnaast is Studievereniging BOW vertegenwoordigd in de opleidingscommissie (OLC). De OLC is een schakel tussen de studievereniging en de vakgroep. Binnen de OLC is het mogelijk om namens de studenten mee te denken over de opleiding. Namens het XXXe bestuur van BOW neemt de commissaris interne betrekkingen als schaduwlid zitting in de OLC.

Ook andere contacten met de vakgroep zijn van belang. Zowel voor de vakgroep als voor de studievereniging is het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben. BOW probeert haar relaties met de vakgroep daarom zo goed mogelijk te onderhouden.